La nova reforma laboral. Què hem de saber?


26/01/2022

El passat 30 de desembre el BOE va publicar el decret llei de mesures urgents per la reforma laboral. Les mesures entraven en vigor el 31 de desembre a excepció de les normes de contractació laboral que seran vigents a partir del 30 de març. Aquestes mesures pretenen garantir l'estabilitat laboral així com transformar el mercat de treball.

Les mesures més rellevants fan referència a la contractació de duració determinada.

  1. Contractes de duració determinada: Només s'admeten per circumstàncies de la producció i per a substitució del treballador (antiga interinitat). Es limita a 18 mesos (en un espai temporal de 24) el període establert per encadenar contractes i passar a ser indefinit.
  2. Contractes formatius: Es redissenyen els contractes formatius. Es regula així el contracte de formació en alternança (per compatibilitzar l'activitat laboral amb els processos formatius) i el contracte destinat a adquirir una pràctica professional adequada als nivells d'estudis (amb una durada d'entre 6 mesos i 1 any).
  3. Contractes fixos discontinus: Es potencia aquesta figura davant dels temporals. Es pot concertar per a la realització de treballs estacionals o vinculats a activitats de temporada, per al desenvolupament d'aquells que no tinguin aquesta naturalesa, però que, sent intermitents, tinguin períodes d'execució certs, determinats o indeterminats. Per tant, desapareixen els contractes d'obra i servei determinat.
  4. Contracte indefinit adscrit a obra: Té per objecte el desenvolupament de tasques o de serveis que estan estretament relacionats amb activitats dins del Conveni General del Sector de la Construcció. La finalització de l'obra porta implícita l'obligació de l'empresa d'efectuar una proposta (per escrit) a la persona treballadora per recol·locar-la, amb la consegüent formació en cas necessari.

 

Altres canvis importants:

  1. ERTE i Mecanisme RED: Inspirant-se en la recent normativa COVID-19, es modifica la regulació dels ERTE (especialment els de força major) i es crea l'anomenat Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació amb dues modalitats, cíclica i sectorial, que han d'activar el Consell de Ministres per permetre la reducció de jornada o suspensió de contractes, inclòs un fons per al finançament de prestacions i exempcions de cotitzacions a la Seguretat Social i costos de formació.
  2. Negociació col·lectiva i convenis col·lectius: Els convenis d'empresa estan supeditats als convenis del sector, per la qual cosa aquest es caracteritza per restablir-ne el caràcter determinant en aspectes com ara salari i jornada laboral. Els convenis d'empresa, no poden aplicar variables per sota de les previstes als convenis col·lectius, en cap circumstància.
  3. Contractes i subcontractes Quin conveni col·lectiu s'aplica?: La resposta és clara: s'aplicarà el de l'empresa principal contractant o el conveni sectorial d'acord amb la tasca que desenvolupen les persones treballadores.
  4. Sistema sancionador: S'incrementen les multes després de l'entrada en vigor del Reial decret llei

 

Des de la Pimec afirmen que les PIMES, Petites i Mitjanes Empreses, són les empreses on hi ha menys representació legal dels treballadors, i són el tipus més nombrós, i no se'ls ha tingut en compte en negociacions tant importants com aquestes. També destaquen que no es dona resposta a les seves necessitats en polítiques d’ocupació, o en matèria de formació a l’hora de cobrir llocs de treball, així com de l’oportunitat perduda de democratitzar el diàleg social i la negociació col·lectiva per incloure-hi les PIMES.

Tornar al llistat de noticies

Contacte